STADGAR

Stadgar för Lidingö Jazzklubb

Stadgarna antagna vid ordinarie årsmöte den 26 februari 2015 och
vid årsmötet den 24 februari 2016.

 

§  1.               Föreningens namn
Föreningens namn är Lidingö Jazzklubb.

§  2.               Föreningens ändamål
Lidingö Jazzklubb är en ideell förening som verkar för att upprätthålla intresset för jazzmusik genom att aktivt driva klubbverksamhet där musikformen utövas och kan avlyssnas.

§  3.               Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§  4.               Medlemskap
Till medlemmar i föreningen är personer välkomna som stödjer föreningens syften.

§  5.               Medlemsavgift
Medlemsavgiftens fastställs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår.

§  6.               Motioner
Medlem kan genom motion till årsmötet väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motionen skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 31 december.

§  7.               Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas under första kvartalet. Kallelse till årsmötet sker minst två (2) veckorföre årsmötet i medlems/programbladet Basunen och på föreningens hemsida. Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner det nödvändigt eller om tio (10) procent av föreningens medlemmar skriftligen begär detta. Kallelse till extra medlemsmöte sker senast en (1) vecka före mötet genom brev och kallelse på hemsidan.

                      Vid årsmötet gäller följande dagordning

 • Mötets öppnande.
 • Frågan om mötet blivit utlyst i tid.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera dagens mötesprotokoll.
 • Styrelsens Verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska redovisningen.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 • Fastställande av medlemsavgift for nästkommande verksamhetsår.
 • Beslut om antalet styrelseledamöter.
 • Val av styrelse, ordförande och ledamöter.
 • Val av revisor och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning, tre (3) ledamöter varav en (1) är sammankallande.
 • Behandling av motioner och förslag.
 • Övriga frågor som inte kan leda till beslut.
 • Mötets avslutande.

§  8.               Styrelsen
Styrelsen som valts vid årsmötet utser inom sig:

 • Vice Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör

Styrelsen skall bestå av minimum fem (5) och max sju (7) ledamöter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall ha minst fyra (4) protokollförda sammanträden per verksamhetsår.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöter är närvarande.
Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

§  9.               Valberedningen
Valberedningen skall till ordinarie årsmöte förbereda kommande val av styrelsemedlemmar.

§ 10.              Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 januari till 31 december.

§ 11.              Ändring av stadgar
För ändring av stadgarna fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två (2) månader passera.

§ 12.              Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas av två på varandra följande möten, varav ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte. Vid föreningens upplösning skall styrelsen fördela kvarvarande medel till stipendier till förtjänta unga jazzmusiker.